t

BÍ THƯ CHI BỘ - HIỆU TRƯỞNG

Họ và tên : Đỗ Mai Phượng

Năm sinh : 17/9/1973

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Trình độ chính trị : Trung cấp

Trình độ quản lý : Đại học

Năm công tác : 22 năm (11 năm quản lý)

Thành tích : Nhiều năm đạt SKKN Thành phố, CSTĐ cấp huyện

 

 

BÍ THƯ CHI BỘ- HIỆU TRƯỞNG

-  Phụ trách chung, chịu trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo toàn bộ mọi hoạt động của nhà trường, là thủ trưởng cơ quan, chủ tài khoản của nhà trường. 

-Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó. Đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng. Huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

- Trực tiếp phụ trách công tác Đảng và công tác Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, tài sản, CSVC nhà trường, tiếp phụ huynh học sinh.

 

 

grab0666fAnh_Hai_767x1024.jpg

 

HIỆU PHÓ NUÔI DƯỠNG

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Hải

Năm sinh: 5/6/1983

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Trình độ chính trị: Trung cấp

Trình độ quản lý : Đại học

Năm công tác: 16 năm

Thành tích : Giáo viên giỏi cấp thành phố, nhiều năm đạt chiến sỹ thi đua cấp huyện và giáo viên giỏi cấp huyện.

 

HIỆU PHÓ NUÔI DƯỠNG

- Phụ trách công tác chăm sóc-nuôi dưỡng trong  nhà trường

Quản lý dinh dưỡng, sức khỏe, vệ sinh

- Trực quản lý bán trú, kiểm tra bán trú

- Triển khai thực hiện các chuyên đề về vệ sinh, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, vệ sinh chế biến, công tác phòng cháy chữa cháy trong nhà trường.

-  Phụ trách CSVC, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi; Kiểm tra tài sản các lớp định kì Đầu năm – Giữa năm – Cuối năm học, có biên bản cụ thể. Lưu giữ hồ sơ đầy đủ.

 

grab52f5aCo_Lien_536x1024.jpg

 

 

HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN

Họ và tên: Đặng Thị Liên

Năm sinh: 02/07/1984

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Trình độ chính trị: Trung cấp

Trình độ quản lý: Đại học

Năm công tác: 16 năm

Thành tích : Nhiều năm đạt Chiến sỹ thi đua cấp huyện và  giáo viên giỏi cấp huyện

 

 

HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN

 - Phụ trách chuyên môn nhà trường

-  Xây dựng, rà soát kế hoạch giáo dục định kỳ, thường xuyên.

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ.

- Quản lý công tác thanh tra, kiểm tra; công tác kiểm định chất lượng
- Xây dựng kế hoạch lễ hội trong trường mầm non. Kiểm tra, đôn đốc giáo viên trong công tác Văn thể mĩ các ngày hội, ngày lễ của Nhà trường. Duyệt nội dung phù hợp từng chủ đề trong năm học.